Зворотній зв'язок

Зворотній зв'язок

Наш менеджер зв'яжеться з Вами через 15 хвилин

Форс-мажор під час карантину в сфері шоу-бізнесу

fors-major-pid-chas-karantiny-v-sferi-shoy-biz

Найпершою сферою, що потрапила під неочікуваний удар епідемії, викликаної захворюванням COVID-19, опинилася сфера шоу-бізнесу. Спочатку заборона проведення концертів та інших публічних розважальних заходів, потім карантин.

Все це призвело до зупинки багатьох бізнес-процесів в сфері шоу-бізнесу та, звісно, неможливості з об’єктивних причин виконати умови укладених договорів. Так в дію ступили форс-мажорні обставини.

Частина 2 ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» визначає  форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) як надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами та відносить епідемію до таких обставин.

У більшості випадків положення форс-мажорних обставин визначається умовами договорів, і в такому випадку необхідно діяти згідно узгоджених сторонами умов в договорі. У випадку, якщо в договорі відсутні положення про дію форс-мажорних обставин, сторонам договору необхідно діяти згідно положень, закріплених в законодавчих актах.

Далі пропоную розглянути два основні види положень форс-мажорних обставин, що закріплюються сторонами в договорах під час їх укладення:1. форс-мажор, що звільняє від відповідальності за невиконання умов договору;  2. форс-мажор, що зупиняє виконання договору.

Форс-мажор, що звільняє від відповідальності за невиконання умов договору

Найпоширенішою умовою договору щодо дії фор-мажорних обставин в сфері шоу-бізнесу (ліцензійні договори, договори замовлення та відчуження майнових авторських прав) є умова про звільнення сторони від відповідальності за невиконання умов договору, наприклад:

«Сторони не нестимуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за Договором, якщо їх невиконання або неналежне виконання було обумовлено дією таких обставин, як: пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, військові дії, оголошена чи неоголошена війна, державний переворот, епідемії, епізоотії, тимчасове припинення або обмеження транспортного сполучення в необхідну сторону та інших обставин, які не залежать від волі сторін (обставини непереборної сили)».

Якщо за невиконання, скажімо такої умови договору як виплати роялті за надане право, договором передбачена відповідальність у вигляді сплати неустойки в розмірі подвійної облікової ставки НБУ та штрафу в розмірі, скажімо 1000 грн. за кожен день прострочення платежу, то винна в невиконанні умов договору сторона буде позбавлена лише відповідальності за невиконання зобов’язання.

Тобто, після закінчення дії форс-мажорних обставин, винна сторона (боржник, ліцензіат), повинна буде виплатити (кредитору, ліцензіару) роялті але без виплати штрафних санкцій.

Окрім цього, в договорі передбачається обов’язок повідомити іншу сторону про дію форс-мажорних обставин, наприклад:

«Сторона, яка не може належним чином виконати свої зобов’язання внаслідок дії форс-мажорних обставин, зобов’язана повідомити іншу сторону про дію таких обставин протягом п’яти робочих днів після їх настання».

Форс-мажор, що зупиняє виконання договору

Поширеною умовою в договорах, що укладаються в сфері шоу-бізнесу є положення, яке зупиняє (відстрочує) виконання договору під час дії форс-мажорних обставин:

«Якщо одна зі Сторін підпадає під дію форс-мажорних обставин, строк виконання зобов’язань за цим Договором відстрочується відповідно на час дії форс-мажорних обставин».

Ще однією із поширених умов договору є положення про те, що сторони, які укладають договори в сфері шоу-бізнесу, зобов’язують одна одну засвідчувати дію форс-мажорних обставин відповідним документом (сертифікатом), що видається Торгово промисловою палатою України.

Для одержання сертифіката про дію форс-мажорних обставин необхідно подати до Торгово-промислової палати України пакет документів, перелік яких зазначено за посиланням

Спільними умовами для застосування сторонами договірних відносин форс-мажорних обставин є причинно-наслідковий зв’язок між обставинами та неможливістю стороною виконати зобов’язання за договором. Тобто сторона повинна буде довести, що порушення умов договору сталося саме внаслідок дії форс-мажорних обставин.

Рекомендації сторонам договору під час дії форс-мажорних обставин:

  1. при настанні форс-мажорних обставин необхідно детально вивчити умови договору та діяти згідно його умов;
  2. письмово повідомити контрагента про неможливість виконання умов договору внаслідок дії форс-мажорних обставин;
  3. звернутися до Торгово-промислової палати для одержання сертифіката про форс-мажорні обставини;
  4. у разі неможливості виконання умов договору, рекомендую в першу чергу вступити з контрагентом в переговорний процес щодо зміни умов договору та підписати відповідні додаткові угоди;
  5. зберігати всі документи, переписку щодо договору під час дії форс-мажорних обставин та документів, які можуть підтвердити вплив епідемії на неможливість виконання зобов’язань згідно договору.

Для детальної консультації з питань дії форс-мажорних обставин зв’яжіться зі мною.

© Царик Олеся, 26.03.2020 рік.

Використання опублікованих текстів захищено авторським правом, будь-яке відтворення чи використання без дозволу правовласника сайту заборонено!